چهارشنبه 7 مهر‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

وصیت نامه ی کارو ! ...

« کارمن » من ، همسر نازنینم این وصیت نامه را ، با هرچه آرزوی پراکنده در بیکران وجودم موج می زند ، بتو تقدیم می کنم . به تو که آن قدر خوب مرا می فهمیدی ... 

اگر پس از من فرزند من از تو پرسید که : « پدرم چه بود ؟» بگو سرشک در به دری بود که بر هیچ دید ه ای جز دیده ی حسرت ، آشیان نداشت ... 

 

                                                                                کارو ... 

گه چه سور لرزه اندر سینه های عور  

ناله گشتم ، واله گشتم در کران دور ...

گه شدم گور سرشکی ، بر دو چشم کور ... 

گه سرشک تلخ عشقی ، بر شکست گور ... 

                                                                        

                                                                        پاییز 1334 _ کارو ... 

 

اشعار این شاعر ارزنده بسیار شنیدنی است و من عاجز از درک تمامی این اشعار ...