شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

شهر کثیف

 از قطعاتی که بسیار با الان ما مطابقت دارد :

 

جز گَه و گند و کثافت چیزی                        اندرین شهر ندیدم بنده  

هر کجا شهر مسلمانان است                    از گَه و گند بود آکنده  

 

 

................. 

 

 

و در آخر اینکه : 

   

 

 

                                            بر سنگ مزار 

ای نکویان که در این دنیایید                                یا از این بعد به دنیا آیید  

این که خفتست در این خاک منم                        ایرجم ایرج شیرین سخنم  

مدفن عشق جهان است اینجا                           یک جهان عشق نهان است اینجا 

عاشقی بوده به دنیا فن من                              مدفن عشق بود مدفن من 

آنچه از مال جهان هستی بود                            صرف عیش و طرب و مستی بود 

هر که را روی خوش و خوی نکوست                 مرده و زنده ی من عاشق اوست  

من همانم که در ایام حیات                                بی شما صرف نکردم اوقات 

تا مرا روح و روان در تن بود                                شوق دیدار شما در من بود 

بعد چون رخت ز دنیا بستم                                 باز در راه شما بنشستم 

گرچه امروز به خاکم مأواست                           چشم من باز به دنبال شماست 

بنشینید بر این خاک دمی                                  بگذارید به خاکم قدمی 

گاهی از من به سخن یاد کنید                           در دل خاک دلم شاد کنید !  

 

.................... 

 

یادش گرامی باد !