شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389
توسط: آرتمیس

جهاد اکبر

از قطعه های ظنز ایرج میرزا : 

 

شب در بساط احرار از التفات سردار                    کنیاک بود بسیار تریاک بود بی مر 

هر کس به نشوه ای تاخت با نشوه کار خود ساخت 

من هم زدم به وافور از حد خود فزون تر 

تریاک مفت دیدم هی بستم و کشیدم                  غافل که صبح آن شب آید مرا چه بر سر   

گشت از وفور وافور یُبس مزاج موفور                  چونان که صبح ماندم در مستراح مضطر  

تریاکیان الدنگ سازند سنده را سنگ                    چون قافیه شود تنگ وسعت فتد به مَدبَر 

یک ربع مات بودم زان پس به جد فزودم               تا جای تو نمودم خالی من ای برادر   

تا سیل خون نیامد سنده برون نیامد                     چیزی ز کون نیامد جز پشکل محجر 

الحق که ریدن ما تر یاکیان بدبخت                        باشد جهاد با نفس یعنی جهاد اکبر